dnes je 6.10.2022

Input:

Riešenie otázok a precvičenia k 1. lekcii

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Riešenie otázok a precvičenia k 1. lekcii

1. Popíšte základné účtovné zásady.

Najvyššou zásadou vedenia účtovníctva ZÚ je zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva v účtovnej závierke. Aby účtovná závierka spĺňala požiadavky § 7 ZoÚ, ukladá ZÚ účtovnej jednotke viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

2. Čo znamená princíp dokladovosti v účtovníctve?

Dokladovosť je upravená v ZÚ a znamená, že všetky účtovné prípady musia byť dokladované účtovnými dokladmi, ktorými sa preukazuje ich vznik. Rovnako musia byť dokladované aj účtovné zápisy zapísané v účtovných knihách.

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý osvedčuje vznik účtovného prípadu a dokladuje sa ním účtovný zápis vykonaný v účtovných knihách. Doklady majú predpísané obsahové náležitosti, môžu byť v listinnej alebo technickej podobe. Účtovný doklad preukazuje vznik skutočnosti, ktorá je predmetom účtovníctva a súčasne osvedčuje účtovný zápis v účtovných knihách.

3.