dnes je 6.10.2022

Input:

Lekcia č. 6 - Finančné účty

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekcia č. 6 - Finančné účty

Cieľ lekcie:

Účtovanie na bankových účtoch. Ceniny. Dlhové cenné papiere (so splatnosťou do 1 roka). Dlhové cenné papiere. Eskontné úvery. Krátkodobé bankové úvery. Majetkové cenné papiere. Opravné položky k finančnému majetku. Pokladnica. Predaj cenných papierov. Vlastné akcie. Vlastné dlhopisy. Výnosy z cenných papierov. Zmena reálnej hodnoty.

Obsah

1. Účtovanie finančných účtov

2. Členenie finančných účtov

3. Členenie analytických účtov

4. Oceňovanie a inventarizácia

1. Účtovanie finančných účtov

21 - Peniaze

22 - Účty v bankách

23 - Bežné bankové úvery

24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci

25 - Krátkodobý finančný majetok

26 - Prevody medzi finančnými účtami

29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

2. Členenie finančných účtov

Časové hľadisko členenia finančných účtov:

- peniaze v hotovosti - krátkodobý majetok,

- účty v bankách - krátkodobý majetok,

- účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok - dlhodobý majetok,

- krátkodobý finančný majetok -