dnes je 6.10.2022

Input:

Lekcia č. 4 - Finančný majetok

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekcia č. 4 - Finančný majetok

Cieľ lekcie:

Špecifikovať a vymedziť finančný majetok v účtovníctve podnikateľov; špecifikovať cenné papiere pre účely účtovníctva; oceňovanie finančného majetku, na príkladoch vysvetliť operácie s cennými papiermi ako je obstaranie, preceňovanie, predaj a poberanie výnosov z cenných papierov a podielov.

Obsah

1. Členenie finančného majetku

2. Cenné papiere a ich charakteristika

2.1. Sústava cenných papierov

2.2. Podielové cenné papiere a podiely

2.3. Dlhové cenné papiere

2.4. Oceňovanie cenných papierov a podielov

2.5. Oceňovanie cenných papierov a podielov reálnou hodnotou

3. Účtovanie obstarania cenných papierov a podielov

3.1. Nadobudnutie akcií kúpou

3.2. Nadobudnutie obchodného podielu vkladom do obchodnej spoločnosti

4. Účtovanie dlhových cenných papierov

4.1. Nadobudnutie dlhových cenných papierov

4.1.1. Dlhodobý dlhopis držaný do splatnosti

4.1.2. Krátkodobý dlhopis s podielom AÚV držaný do splatnosti

4.1.3. Dlhodobý dlhopis v cudzej mene s podielom AÚV držaný do splatnosti

4.2. Reálne ocenenie kupónového dlhopisu

4.2.1. Reálne ocenenie kupónového dlhopisu

4.2.2. Reálne ocenenie kupónového dlhopisu v cudzej mene

4.2.3. Reálne ocenenie diskontovaného dlhopisu v €

5. Výnosy z finančného majetku

  5.1 Výnosy z podielových cenných papierov a podielov

  (dividendové výnosy a podiely na zisku)

  5.2. Výnosy z držby dlhových cenných papierov

  5.3. Výnosy z predaja cenných papierov a podielov

6. Krátkodobý finančný majetok

  6.1. Peňažné hotovosti

  6.2. Šeky

  6.2.1. Charakteristika a zásady účtovania šekov

  6.2.2. Účtovanie vystavenia šeku

  6.2.3. Cestovný šek vystavený bankou

  6.2. Ceniny

  6.3. Účty v bankách

  6.4.1 Druhy bankových účtov

  6.4.2. Devízový účet, vkladový účet

1. Členenie finančného majetku

Postupy účtovania členia finančný majetok na dlhodobý a krátkodobý:

Dlhodobým finančným majetkom sú:

a) cenné papiere a podiely podľa postupov účtovania,

b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou v konsolidovanom celku,

c) dlhodobé pôžičky,

d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

Krátkodobým finančným majetkom sú:

a) peňažné hotovosti účtovnej jednotky, ekvivalenty peňažných prostriedkov, napríklad ceniny, poukážky, šeky,

b) účty v bankách,

c) krátkodobý finančný majetok charakteru cenných papierov účtovaný v účtovej skupine 25, vrátane odplatne alebo ťažbou nadobudnutnej virtuálnej meny,

d) komodity, s ktorými účtovná jednotka obchoduje na verejnom trhu, ktoré sama nevyrobila a nadobudla ich na účel ich ďalšieho predaja

e) peniaze na ceste.

Členenie majetku a jeho zobrazovanie v účtovníctve podľa časového kritéria je prehľadne uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Členenie majetku v PÚP

Majetok   Účtová trieda / Účtová skupina / Účet   
A. Dlhodobý majetok   0 – Dlhodobý majetok   
Dlhodobý finančný majetok   06 – Dlhodobý finančný majetok  
043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku  
053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok  
096 – Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku  
095A – Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok  
B. Krátkodobý majetok       
Krátkodobý finančný majetok   21 – Peniaze  
22 – Účty v bankách  
25 – Krátkodobý finančný majetok  
26 – Prevody medzi účtami  
29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku  

2. Cenné papiere a ich charakteristika

2.1. Sústava cenných papierov

Základná právna úprava cenných papierov je v zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách , v znení neskorších predpisov (ďalej len ZCP).

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto ZCP a práva podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. ZCP sústavu CP na Slovensku tvoria tieto druhy :

a) akcie - Obchodného zákonníka,

b) dočasné listy - Obchodného zákonníka,

c) podielové listy - zák. č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní, nahradený od roku 2004 zák. č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení iných zákonov,

d) dlhopisy - zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov,

e) vkladové listy - Občianskeho zákonníka,

f) pokladničné poukážky - ZCP,

g) vkladné knižky - Občianskeho zákonníka,

h) kupóny - ZCP,

i) zmenky - zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový,

j) šeky – zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový,

k) cestovné šeky - Obchodného zákonníka,

l) náložné listy - Obchodného zákonníka,

m) skladiskové listy - Obchodného zákonníka,

n) skladiskové záložné listy - zák. č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste a tovarovom záložnom liste,

o) tovarové záložné listy – zák. č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste a tovarovom záložnom liste,

p) družstevné podielnické listy – zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyrovnaní majetkových nárokov v družstvách (transformačný zákon), v znení noviel,

r) iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný zákon.

Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené ZCP, alebo osobitným zákonom (napr. zákon zmenkový a šekový, zákon o dlhopisoch) a keď sa stane zákonom stanoveným spôsobom majetkom prvého majiteľa. Dôležitou náležitosťou každého CP je označenie jeho druhu podľa ZCP. Pri vkladových listoch ZCP pripúšťa aj možnosť názvu vkladový certifikát alebo depozitný certifikát.

C E N N É P A P I E R E   
MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE   DLHOVÉ (ÚVEROVÉ) CENNÉ PAPIERE   
1) Dlhodobé (držba dlhšia ako jeden rok)- Zakladajú spoluvlastníctvo a možnosť spolurozhodovania
- Výnos je fakultatívny vo forme podielu na zisku (dividendy)
- Výška výnosu je premenlivá v závislosti od hospodárenia emitent
   
Dlhodobé aj krátkodobé- Nemožnosť rozhodovania
- Výnos je stály, istý vo forme úroku
- Výška výnosu je vopred stanovená bez ohľadu na výsledok hospodárenia emitenta
- Na skončení držby v lehote splatnosti nárok na vrátenie pôvodného vkladu
   
2) Krátkodobé (držba do jedného roka)- Sú obchodovateľné na verejnom trhu
- Výnos sa dosahuje predajom cenného papiera
   
Podľa účelu obstarania môžu byť:a) Dlhodobé aj krátkodobé držané do splatnosti sú obstarané za účelom poberania výnosu (výnos z držby)
b) Krátkodobé obchodovateľné na verejnom trhu; výnos sa dosahuje predajom dlhopisu
   
AKCIE - vyššie riziko, vyšší výnos   DLHOPISY – väčšia istota, nižší výnos   

2.2. Podielové cenné papiere a podiely

Ako podielové cenné papiere a podiely sa účtujú cenné papiere a podiely, ktoré vyjadrujú podiel na majetku inej účtovnej jednotky. Členia sa podľa výšky podielu a vplyvu na riadenie účtovnej jednotky na:

- Dlhodobé cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, s podielom na majetku spoločnosti a vplyvom na riadenie spoločnosti vyšším ako 50 %. Účtujú sa na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke.

- Cenné papiere a podiely v spoločnosti s rozhodujúcim vplyvom, podielom na majetku a vplyvom na riadenie spoločnosti od 20 % do 50 %. Účtujú sa na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom.

- Realizovateľné cenné papiere a podiely, s podielom na majetku do 20 %. Účtujú sa na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely.

Podiel je miera účasti na čistom obchodnom imaní spoločnosti. V akciovej spoločnosti má podiel podobu cenných papierov - akcií. V ostatných kapitálových spoločnostiach je podiel vyjadrený jednou sumou a nemá podobu cenného papiera.

Obchodný zákonník vymedzuje podiel v troch podobách:

- obchodný podiel,

- vyrovnávací podiel a

- podiel na likvidačnom zostatku.

Obchodný podiel (OZ – úprava pre s. r. o.) predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (miera účasti).

OP (obchodný podiel) = MÚ (miera účasti) x ČOI

Výpočet obchodného podielu

Spoločnosť TEXTILA, s. r. o., bola založená šiestimi spoločníkmi. Pri vzniku mala zapísané základné imanie vo výške 4 mil. €. V spoločenskej zmluve sa spoločníci dohodli, že miera účasti bude podľa výšky ich vkladu do ZI.

Obchodné podiely ku dňu vzniku s. r. o.

Spoločník   Upísaný vkladv €   Splatený vkladv €   Miera účasti   Obchodný podielv €   
1.ABA, s. r. o.   1 000 000   800 000   0,25   1 000 000   
2.Kova, a. s.   800 000   600 000   0,20   800 000   
3. Luxa, s. r. o.   200 000   200 000   0,05   200 000   
4. Zeh, s. r. o.   600 000   500 000   0,15   600 000   
5. FERO, s. r. o   600 000   200 000   0,15   600 000   
6. AB GmbH   800 000   100 000   0,20   800 000   
Spolu   4 000 000   2 400 000   1,00   xx   

Počas doby trvania spoločnosť hospodárila so ziskom a k 31. 12. 2018 vykázala v súvahe

čisté obchodné imanie v sume 6 mil. €.

Obchodné podiely k 31. 12. 2018

Spoločník   Upísaný vkladv €   Splatený vkladV €   Mieraúčasti   Obchodný podielv €   
1.ABA, s. r. o.   1 000 000   800 000   0,25   6 000 000 x 0,25 = 1 500 000   
2.Kova, a. s.   800 000   600 000   0,20   6 000 000 x 0,20 = 1 200 000   
3. Luxa, s. r. o.   200 000   200 000   0,05   6 000 000 x 0,05 = 300 000   
4. Zeh, s. r. o.   600 000   500 000   0,15   6 000 000 x 0,15 = 900 000   
5. FERO, s. r. o   600 000   200 000   0,15   6 000 000 x 0,15 = 900 000   
6. AB GmbH   800 000   100 000   0,20   6 000 000 x 0,20 = 1 200 000   
Spolu   4 000 000   2 400 000   1,00   = 6 000 000   

2.3. Dlhové cenné papiere

Ako dlhový cenný papier sa účtuje cenný papier úverovej povahy, ktorý sa podľa charakteru výnosu člení na:

a) Kupónový dlhopis (KD), ide o dlhopis pri ktorom je úrokový výnos stanovený úrokovou sadzbou z hodnoty istiny. Úroková sadzba môže byť pevná alebo premenlivá. Pri kupónových dlhopisoch sa zvyčajne emisný kurz (EK) rovná menovitej hodnote dlhopisu, aj keď pri predaji na verejnom trhu môže kurz vykazovať odchýlky od menovitej hodnoty. Kupónový dlhopis môže byť vydaný napríklad za takýchto podmienok:

- zaknihovaný dlhopis v menovitej hodnote 30 000 €

- dátum emisie 15. 4. 2019

- počet kusov 500

- emisný kurz 30 000 €

- objem emisie 150 tis. €

- výnos 6 % istiny, splatný pri splatnosti dlhopisu

- dlhopis splatný 15. 4. 2019

Charakteristiku kupónového dlhopisu možno schematicky znázorniť:

MH KD == EK KD → výnos z KD = MH x % úroku

b) Diskontovaný dlhový CP (DD), ide o dlhový cenný papier pri ktorom je úrokový výnos stanovený rozdielom medzi menovitou hodnotou (MH) a nižším emisným kurzom (EK), napr. pokladničné poukážky, pri ktorých ZCP priamo určuje, že sa predávajú diskontované. Diskontovaný dlhopis môže byť vydaný napríklad za takýchto podmienok:

- zaknihované pokladničné poukážky

- dátum emisie 25. 5. 2018

- počet kusov 600

- menovitá hodnota 20 000€

- objem emisie 8 mil. €

- emisný kurz 12 500 €

- splatnosť 25. 11. 2018

Charakteristiku kupónového dlhopisu možno schematicky znázorniť:

MH DD & EK DD → výnos z DD = MH DD – EK DD

Podľa § 14 postupov účtovania sa dlhový cenný papier účtuje ako:

- Dlhový cenný papier držaný do doby splatnosti, ak účtovná jednotka počas jeho stanovenej doby splatnosti má v úmysle držať ho do splatnosti. Podľa stanovenej doby sa tieto dlhové cenné papiere účtujú ako dlhodobé na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti s dobou splatnosti nad jeden rok a krátkodobé na účte 256 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti s dobou splatnosti do jedného roka.

- Dlhové cenné papiere určené na obchodovanie, ktoré účtovná jednotka nakupuje s úmyslom dosiahnuť zisk z ich predaja. Tieto dlhové cenné papiere sa účtujú vždy ako krátkodobé na účte 253 – Dlhové cenné papiere určené na obchodovanie.

2.4. Oceňovanie cenných papierov a podielov

Oceňovanie sa vykonáva ku dňu ocenenia, ktorým je podľa Zákona o účtovníctve deň uskutočnenia účtovného prípadu postupov účtovania a deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ZÚ. Podľa ZÚ sa podiely na základnom imaní, cenné papiere a deriváty oceňujú obstarávacou cenou. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na kalkulačných účtoch obstarania finančného majetku.

043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku alebo

259 - Krátkodobého finančného majetku, ak ide o krátkodobé cenné papiere.

Do obstarávacej ceny cenných papierov a vkladov v priebehu ich obstarávania vstupujú napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú najmä úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

Oceňovanie CP pri obstaraní

Spoločnosť ABC, s. r. o., obstarala v marci 2019 na základe mandátnej zmluvy s obchodníkom s cennými papiermi (o. c. p.) 1000 ks akcií spoločnosti SEBA a. s. za podmienok:

a)  kúpna cena akcie = 97,- €  
b)  poplatok o. c. p. z ceny akcie = 2,- €  
c)  poplatok burze z ceny akcie = 1,- €  
   spolu obstarávacia cena = 100,- €   

Účtovanie obstarania

Text   Suma v €   Účtovanie   
1. kúpna cena 1000 ks akcií á 97,- €   97 000   MD 259 / D 221   
2. poplatok obchodníkovi s cennými papiermi (2 x 1000)   2 000   MD 259 / D 379   
3. poplatok trhu cenných papierov (1 x 1000)   1 000   MD 259 / D 379   
4. prevod obstaraných akcií na účet majetkových CP na obchodovanie v obstarávacej cene 100 € za akciu   100 000   MD 251 / D 259   

Pri rovnakom druhu cenných papierov ZÚ dovoľuje používať na ocenenie úbytku cenu zistenú váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku / FIFO /. Aby bolo možné uvedeným spôsobom oceniť rovnaký druh cenného papiera, musí byť cenný papier vydaný rovnakým emitentom a znieť na rovnakú menu.

Vážený aritmetický priemer počítame podľa vzorca:

Oceňovanie úbytku CP

Spoločnosť ABC, s. r. o., obstarala v marci a v apríli 2019 na burze tieto akcie:

- marec 2019

- apríl 2019

- cena pri oceňovaní úbytku metódou váženého aritmetického priemeru je
[(1 000 x 100) + (500 x 110) ] : [ 1000 + 500 ] = 104 €

- cena pri oceňovaní úbytku metódou FIFO bude 100 € za akciu

1) 1000 ks akcií spoločnosti SEBA, a. s., v OC 100 € za akciu

2) 500 ks akcií spoločnosti Minerva, a. s., v OC 120 € za akciu

1) 500 ks akcií spoločnosti SEBA, a. s., v OC 110 € za akciu

2) 200 ks akcií spoločnosti GAPA, a. s., v OC 97 € za akciu

3) 200 ks akcií spoločnosti Minerva, a. s., v OC 112 € za akciu

V máji 2019 sa rozhodla predať 400 ks akcií spoločnosti SEBA, a. s. Pre oceňovanie úbytku rovnakého druhu CP bude postupovať zvoleným spôsobom, napríklad:

Text   Úbytok v ks   Úbytok v €   Účtovanie   
Úbytok akcií pri predaji v ocenení váženým Ǿ 104 €/ ks   400   41 600   MD 561 / D 251   
Úbytok akcii pri predaji v ocenení FIFO
100 €/ ks   
400   40 000   MD 561 / D 251   

Cenné papiere a podiely znejúce na cudziu menu sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom NBS, peňažné prostriedky v cudzej mene, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (§ 24 ZoÚ).

Ocenenie podielu v cudzej mene

Spoločnosť AA, a. s., má v majetku obchodný podiel firmy US Ltd. s mierou účasti 15 % v hodnote 3 000 USD ktorého OC v € je 2 574. Účtovná jednotka pri uzatváraní účtovných kníh postupuje podľa ZÚ a považuje za reálnu hodnotu podielu jeho ocenenie v účtovníctve. V takomto prípade vzniká povinnosť oceniť podiel vyjadrený v cudzej mene aktuálnym kurzom NBS k 31. 12. ktorý bol 1,158.

Dátum   Kurz NBS   Text   Suma v €   Účtovanie   
Deň vkladu   1,1654   Obstaranie obchodného
podielu vkladom 15 %   
2 574   MD 063 / D 367   
31. 12.   1,175   Precenenie kurzom
NBS   
2 553   Neúčtuje sa   
31. 12.       Kurzový rozdiel pasívny
2553 – 2574   
21   MD 063A / D 414   

Opravné položky k cenným papierom a podielom

Účtovné jednotky majú povinnosť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zohľadňovať predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú k tomuto dňu známe. Zníženie hodnoty sa musí zohľadniť vždy, bez ohľadu na to, či výsledkom hospodárenia je zisk alebo strata. Ak sa zistia dočasné rozdiely, zobrazujú sa nepriamo prostredníctvom opravných položiek účtovaných na vrub nákladov. Ak pominie dôvod prechodného zníženia hodnoty majetku, opravná položka sa zruší zúčtovaním v prospech výnosov.

Tvorba opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku   MD 565 / D 096   
Zrušenie opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku   MD 096 / D 565   
Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úbytku dlhodobého
finančného majetku z účtovníctva   
MD 096 / D 06x   
Tvorba opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku   MD 565 / D 291   
Zrušenie opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku   MD 291 / D565   
Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úbytku krátkodobého
finančného majetku z účtovníctva   
MD 291 / D 25x   

2.5. Oceňovanie cenných papierov a podielov reálnou hodnotou

Zákon o účtovníctve upravuje v § 27 ZoÚ pri cenných papieroch, podieloch a derivátoch povinnosť oceňovať reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Oceňovacie rozdiely sa účtujú

a) pri cenných papieroch určených na obchodovanie výsledkovo takto:

Majetkové CP určené na obchodovanie na účte 251

zvýšenie reálnej hodnoty   MD 251 AÚ – Majetkové cenné papiere na obchodovanie   
    DAL 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov   
zníženie reálnej hodnoty   MD 564 – Náklady na precenenie cenných papierov   
    DAL 253 AÚ – Majetkové cenné papiere na obchodovanie   

Dlhové dlhopisy určené na obchodovanie , účtované na účte 253

zvýšenie reálnej hodnoty   MD 253 AÚ – Dlhové cenné papiere na obchodovanie   
    DAL 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku   
zníženie reálnej hodnoty   MD 566 – Náklady na krátkodobý finančný majetok   
    DAL 253 AÚ – Dlhové cenné papiere na obchodovanie   

b) pri podielových cenných papieroch a podieloch súvahovo do vlastného imania, na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov,

c) pri dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti sa ich hodnota zvyšuje, dosiahnutý úrokový výnos v časovej a vecnej súvislosti takto:

Účet dlhového CP   Účtovanie oceňovacieho rozdielu
zo zvýšenia ocenenia o AÚV   
065 – Dlhové cenne papiere držané do splatnosti   MD 065 AÚ / D 665   
256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do
jedného roka držané do splatnosti   
MD 256 AÚ / D 666   

Úrokovým výnosom pri dlhových cenných papieroch sa rozumie:

a) pri dlhových cenných papieroch s úrokovou sadzbou výnos stanovený touto sadzbou,

b) pri diskontovaných cenných papieroch rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu a obstarávacou cenou.

Pri preceňovaní podielových cenných papierov a podielov na reálnu hodnotu je spôsob účtovania upravený tak, že sa prihliada aj na účtovanie v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

a) Ak je reálna hodnota podľa ZÚ (RH) < účtovná hodnota podľa ZÚ (ÚH) účtuje sa:

1. suma oceňovacieho rozdielu sa účtuje, vzťahujúca sa k účtu 063:

MD 595 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku   
DAL 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku   

2. suma oceňovacieho rozdielu sa účtuje, vzťahujúca sa k účtu 257:

MD 595 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku   
DAL 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku   

3. ak sa v predchádzajúcom období účtovala zmena reálnej hodnoty v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, účtuje sa opačnými účtovnými zápismi ako predchádzajúca tvorba oceňovacieho rozdielu.

b) Ak je hodnota podľa ZÚ (RH) & účtovná hodnota podľa ZÚ (ÚH)

- hodnota vo výške vytvorenej opravnej položky v predchádzajúcom období sa zúčtuje:

- hodnota rozdielu medzi výškou oceňovacieho rozdielu z vyššej reálnej hodnoty a zúčtovanej opravnej položky sa zaúčtuje:

- 1000 ks akcií emitenta Figa, a. s., (25 % podiel)

- limitná cena 940 € za kus

- zmluva uzatvorená 10. 5. 2019

- obchod musí byť zrealizovaný do 10 dní

- poskytnutý preddavok dňa 10. 5. 2019 vo výške 600 tis. €

- odmena komisionára 2 % z objemu obchodu

- poplatky burze 1,5 % z objemu obchodu

- poplatky za prevod CP 0,5 % z ceny

1. pri účte 063 na:

MD 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku súvzťažne na