dnes je 6.10.2022

Input:

Lekcia č. 3 - Prenájom a vyradenie majetku

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekcia č. 3 - Prenájom a vyradenie majetku

Cieľ lekcie:

Vysvetliť v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou finančný prenájom, jeho účtovanie a daňové posudzovanie, predčasné ukončenie zmlúv o finančnom prenájme

Obsah

1. Finančný prenájom v podvojnom účtovníctve podnikateľov

1.1.Definície pojmov

1.2. Účtovanie finančného prenájmu u prenajímateľa

1.3. Účtovanie finančného prenájmu u nájomcu

2. Ocenenie majetku obstaraného formou finančného prenájmu

3.Technické zhodnotenie majetku obstaraného finančným prenájmom

3.1. Technické zhodnotenie v účtovníctve

3.2. Technické zhodnotenie u nájomcu podľa ZDP

4. Predčasné ukončenie finančného prenájmu:

4.1. Dôvody predčasného ukončenia finančného prenájmu

4.2. Predčasné ukončenie zmluvy o finančnom prenájme z dôvodu odcudzenia predmetu

4.3. Predčasné ukončenie zmluvy o finančnom prenájme z dôvodu odobratia majetku prenajímateľom

4.4. Postúpenie predmetu finančného prenájmu

1. Finančný prenájom v podvojnom účtovníctve podnikateľov

1.1. Definície pojmov

Finančným prenájmom je obstaranie dlhodobého majetku na základe nájomnej zmluvy, s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku, pričom dohodnutá doba nájmu je stanovená s odvolaním sa na jej určenie v ZDP, čo je 60 % doby odpisovania majetku stanovenej v ZDP a nie menej ako 3 roky.

Dohodnutými platbami sú jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.

Istinou u prenajímateľa sa rozumie celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy.

Nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery.

Istinou u nájomcu sa rozumie celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné) , pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa.

Nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

1.2. Účtovanie finančného prenájmu u prenajímateľa

Podľa § 30a PÚP   Účtovanie   
1/ V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu istina u prenajímateľa so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6 - Výnosy.  MD 374 / D 641  
Vyradenie prenajatého majetku z účtovníctva prenajímateľa sa účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.  MD 541 / 02x  
2/ V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu splatný finančný výnos so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 – Úroky. Členenie dohodnutých platieb na istinu u prenajímateľa a finančný výnos sa uvedie v zmluve o finančnom prenájme, napríklad v splátkovom kalendári týchto platieb   MD 374 / D 662   
3/ Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu finančný výnos pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 – Úroky.   MD 374 / D 662   
4/ Prijatie majetku prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení podľa zmluvy o finančnom prenájme so súvzťažným zápisom v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky.   MD 02x / D 325   
5/ Finančné vysporiadanie prenajímateľa s nájomcom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje:  MD 325 / D 374   
a) v prospech účtu 374 – Pohľadávky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 325 – Ostatné záväzky, ak prenajímateľ odobral prenajatý majetok nájomcovi,  MD 315 / D 374  
b) na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 374 – Pohľadávky z nájmu do výšky zostatku pohľadávky vzniknutej z finančného prenájmu, prípadne v prospech účtu 648 – Ostatné prevádzkové výnosy.  MD 325 / D 648  

1.3. Účtovanie finančného prenájmu u nájomcu

Podľa Postupov   Súvzťažnosť   
1/ Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu.   MD 042 / D 474   
2/ Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia    MD 042 / D 321   
alebo 379 – Iné záväzky. (Doplnené do PÚP od 1.1.2005)  MD 042 /D 379  
3/ Zaradenie predmetu finančného prenájmu na majetkový účet v ocenení obstarávacou cenou   MD 022 / D 042   
4/ Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 20 Postupov účtovania   MD 551 / D 08x   
5/ V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky   MD 562 / D 474   
6/ Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky.   MD 562 / D 474   
7/ V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:      
a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 – Odpisy,  MD 551 / D 08x  
b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.  MD 08x / D 02x  
8/ Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu:   
a) účtu 474 – Záväzky z nájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne  MD 474 / D 325  
b) účtu 548 – Ostatné prevádzkové náklady.  MD 548 / D 325  
9/ Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné prevádzkové výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu     
a) účtu 474 – Záväzky z nájmu, prípadne  MD 474 / D 648  
b) účtu 315 – Ostatné pohľadávky.  MD 315 / D 648  

2. Ocenenie majetku obstaraného formou finančného prenájmu

Ocenenie predmetu finančného prenájmu vyčísleného v hodnote istiny sa zvýši o vedľajšie náklady obstarania, ktorými môžu byť:

  • poplatok za uzavretie zmluvy,

  • dopravné,

  • náklady na montáž a uvedenie do používania.

Z pohľadu zákona o DPH je finančný prenájom považovaný za službu a preto súčasťou obstarávacej ceny nie je daň z pridanej hodnoty, a to aj s prihliadnutím na ustanovenie § 25 ods. 6 ZDP, podľa ktorého pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu u nájomcu súčasťou obstarávacej ceny nie je daň z pridanej hodnoty. Ak ide o osobný automobil, pri ktorom nemá platiteľ DPH, je nárok na odpočítanie dane ako aj u neplatiteľa DPH (aj pri inom predmete finančného prenájmu všeobecne) sa daň z pridanej hodnoty účtuje priamo do prevádzkových nákladov:

  • DPH z istiny pri vzniku povinnosti platby dane MD 548 / D 474,

  • DPH z úrokov pri vzniku povinnosti platby dane MD 568 / D 474.

V súčasnosti sa v praxi možno stretnúť so zmluvami o finančnom prenájme, v ktorých v splátkovom kalendári nie je DPH rozvrhnutá podľa jednotlivých položiek splátky. V prípade, ak je v splátkovom kalendári uvedená DPH jednou sumou, nájomca túto sumu pre účely účtovania rozvrhne na sumu DPH vzťahujúcu sa k istine, ktorú zaúčtuje na účte 548 – ostatné náklady na hospodársku činnosť a na sumu vzťahujúcu sa k finančnému nákladu (úroku), ktorú bude účtovať na účte 568 – Ostatné finančné náklady.

3.Technické zhodnotenie majetku obstaraného finančným prenájmom

3.1. Technické zhodnotenie v účtovníctve

Účtovanie technického zhodnotenia je v postupoch účtovanie upravené ako súčasť oceňovania dlhodobého majetku v § 21 PÚP. Technické zhodnotenie postupy účtovania nedefinujú , ale odvolávajú sa na zákon o dani z príjmov. Zákon č. 595/2003 Z. z. upravuje v technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku ako výdavky na

a) dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,

b) modernizácie a rekonštrukcie,

ktoré pri jednotlivom nehmotnom a hmotnom majetku prevýšia v úhrne za zdaňovacie obdobie sumu 1 700 €.

Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa predchádzajúceho odseku sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 €, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie.

3.2. Technické zhodnotenie u nájomcu podľa ZDP

Zákon o dani z príjmov považuje technické zhodnotenie majetku obstaraného formou finančného prenájmu za iný majetok ZDP.

Podľa ZDP technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom, môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok.

Príklad 1

Nájomca na základe písomnej dohody s prenajímateľom inštaluje do osobného automobilu využívaného formou finančného prenájmu na základe zmluvy o finančnom prenájme uzatvorenej vo februári 2019 strešné okno v hodnote 2 100 €. V účtovníctve o hodnotu technického zhodnotenia uvedeného do užívania zvýši obstarávaciu cenu predmetu prenájmu a prehodnotí odpisovanie v súlade s § 20 PÚP.

Účtovanie :

1. dodávka a montáž strešného okna 1750 € (MD 042 / D 321)

1a. DPH k dodávke a montáži 350 € (MD 042 / D 321)

2. zaradenie technického zhodnotenia do užívania 2 100 € (MD 022 / D 042)

3. úhrada faktúry za dodávku a montáž strešného okna 2 100 € (MD 321 / D 221)

4.odpisy technického zhodnotenia ako súčasť odpisov zhodnoteného majetku xxx 
(MD 551 / D 082)

Pre účely dane z príjmov zaradí technické zhodnotenie samostatne ako iný majetok do prvej odpisovej skupiny.

Odporúčame v praxi takýto iný majetok pre účely daňového odpisovania zaradiť aj samostatne na inventárnu kartu pôvodného majetku, ktorý je predmetom prenájmu a na tejto inventárnej karte stanoviť samostatne daňový odpis technického zhodnotenia.

Daňový odpis

Rok   Vstupná cena   Daňový odpis
rovnomerný   
Zostatková cena   
2019   2100   350   1750   
2020   2100  350  1400  
2021  2100  350  1050  
2022  2100  350  700  
2023  2100  350  350  

Príklad 2 – viacnásobné technické zhodnotenie

Nájomca za súhlasu prenajímateľa ten istý osobný automobil využívaný na základe finančného prenájmu vybaví v roku 2019 klimatizáciou v hodnote 2 000 €, vrátane DPH.

Účtovný postup bude rovnaký ako v predchádzajúcom príklade, zvýši sa obstarávacia cena majetku na účte a prehodnotia sa účtovné odpisy.

Pre účely daňového odpisovania bude toto technické zhodnotenie v roku 2019 technickým zhodnotením iného majetku, t. j. technického zhodnotenia z