dnes je 6.10.2022

Input:

Lekcia č. 2 - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, odpisy

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekcia č. 2 - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, odpisy

Cieľ lekcie:

Vysvetliť špecifikáciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v účtovníctve (podľa ZÚ a postupov účtovania), jeho oceňovanie, na príkladoch vysvetliť postup obstarania, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku.

Obsah

1. Majetok v účtovníctve

2. Štruktúra a charakteristika dlhodobého majetku

3. Oceňovanie dlhodobého majetku

4. Účtovanie o dlhodobom majetku

5. Obstaranie dlhodobého majetku

6. Odpisovanie dlhodobého majetku

7. Vyraďovanie dlhodobého majetku

1. Majetok v účtovníctve

Majetkom je časť aktív účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa; vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.”

Podrobné vymedzenie majetku upravujú postupy účtovania pre podnikateľov. Špecifikujú majetok a upravujú metódy jeho oceňovania, zobrazovania v účtovníctve od jeho obstarania, opotrebenia až po vyraďovanie. Základné členenie majetku v účtovníctve upravené je podľa doby použiteľnosti na:

a) majetok dlhodobý,

b) majetok krátkodobý.

Dlhodobý majetok, ktorým je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok.

Krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

Ak pri konkrétnom druhu majetku nie je možné jeho členenie na krátkodobý alebo dlhodobý, rozhodujúci pre členenie majetku je zámer účtovnej jednotky s akým sa obstarával majetok.

2. Štruktúra a charakteristika dlhodobého majetku

Majetok   Účtová trieda /Účtová skupina/ Účet   
A. Dlhodobý majetok   0 – Dlhodobý majetok   
Dlhodobý nehmotný majetok     01 – Dlhodobý nehmotný majetok   
041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku  
051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  
  07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku  
091 – Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku  
093 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku  
095 – Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok  
Dlhodobý hmotný majetok     02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný  
  03 – Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný  
042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  
052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok  
  08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku  
092 – Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku  
094 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku  
095 – Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok  

Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená ZDP a to 2 400 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku účtované v účtovej skupine 01 – Dlhodobý nehmotný majetok. Obsahová náplň jednotlivých syntetických účtov je v postupoch.

Pri dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400€ alebo je nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, sa účtovná jednotka môže rozhodnúť, že takýto majetok:

a) zaradí do dlhodobého nehmotného majetku, pričom bude o ňom účtovať na príslušnom syntetickom účte podľa vecnej náplne v účtovej skupine 01, alebo si vytvorí samostatný syntetický účet v rámci účtovej skupiny 01 napr. 018 – Dlhodobý nehmotný majetok so vstupnou cenou do 2 400 €,

b) alebo ho bude účtovať na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.

Dlhodobým hmotným majetkom sú zložky majetku uvedené v postupoch:

Bez ohľadu na vstupnú cenu:

1/ pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov,

Postupy účtovania vymedzujú stavby s odvolaním sa na stavebný zákon a opatrenie štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia stavieb. Podľa cit. opatrenia sa stavby klasifikujú podľa účelu ich hlavného využitia, ktoré sa určuje percentuálnym podielom účelu využitia úžitkovej plochy. Podľa opatrenia je:

a) stavba každá stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou, ktorá je výsledkom stavebnej činnosti; 
b) budova zastrešená stavba určená na ubytovanie osôb alebo na umiestnenie zvierat alebo vecí, 
c) bytová budova, budova, v ktorej je najmenej 50 % podlahovej plochy určenej na ubytovanie, 
d) nebytová budova, budova, ktorá nespĺňa podmienky podľa písm. c), 
e) celková úžitková plocha stavby, plocha, ktorá je určená na používanie bez ohľadu na jej umiestnenie v stavbe, 
f) inžinierska stavba, stavba, ktorá nie je budova.

2/ samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v prvom bode a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení viac ako 1 700 €.

3/ pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

4/ základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

5/ otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie (definované v ZDP), ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).

Limitované vstupnou cenou:

samostatné hnuteľné veci s výnimkou umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v ZDP t. j. 1 700 €.

Pri hmotnom majetku, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako 1 700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, sa účtovná jednotka môže rozhodnúť, že takýto majetok:

a) zaradí do dlhodobého hmotného majetku a bude o ňom účtovať v účtovej skupine 02 na príslušnom syntetickom účte podľa vecnej povahy, alebo si vytvorí samostatný syntetický účet napr. 028 – Dlhodobý hmotný majetok so vstupnou cenou do 1 700 €,

b) alebo bude o ňom účtovať na ťarchu účtu zásob.

Na príslušnom účte dlhodobého majetku sa účtuje aj príslušenstvo, napríklad prídavné alebo výmenné zariadenia, ktorú sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Podľa Občianskeho zákonníka príslušenstvom sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvalo užívali, pričom sú súčasťou dodávky hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradia dodatočne.

3. Oceňovanie dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok sa ku dňu ocenenia (ZÚ) oceňuje obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi. Tieto oceňovacie veličiny sú definované v ZÚ. Prehľad záväzných spôsobov oceňovania je v nasledujúcej tabuľke:

Oceňovacia veličina   Definícia   Použitie   Účtovanie   
Obstarávacia cena OC   Cena predmetu + vedľajšie náklady obstarania   Majetok obstaraný odplatne:
-dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok  
Zložky OC majetku na ťarchu kalkulačných účtov:
041, 042
 
Po ukončení obstarania na účty majetku:
01x / 041
02x / 042
03x / 042
 
 
Vlastné náklady VN   Priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť   Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou   Aktivácia:
041 / 623
042 / 624
   
Zaradenie do majetku:
01x / 041
02x / 042
 
Reálna hodnota   Reálna hodnotou sa podľa ZÚ rozumie:
a) trhová cena,
b) ocenenie stanovené kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca, v prípade, že trhová cena nie je k dispozícií, alebo nevyjadruje správnu hodnotu,
c) ocenenie podľa osobitného predpisu (Obchodný zákonník), ak nie je možné postupovať podľa písm. a) a b)
   
1. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou.
2. Cenné papiere v majetku fondu (napr. zák. č. 594/2003 Z. z.), cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj u obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nezostavujú individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.
3. Komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, ktoré účtovná jednotka sama nevyrobila a nadobudla ich na účel ich ďalšieho predaja na verejnom trhu.
   
1. Začiatočné stavy na rôzne účty majetku a záväzkov súvzťažne s účtom 372 pri kúpe podniku alebo s účtom 353 pri vklade podniku.
2. MD účty cenných papierov súvzťažne s účtami záväzkov alebo peňažných prostriedkov.
3. MD účty majetku súvzťažne s účtami záväzkov alebo peňažných prostriedkov
   

Súčasťou obstarávacej ceny sú napríklad aj úroky z úverov na obstaranie dlhodobého majetku do doby zaradenia obstarávaného majetku do užívania, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne. Vedľajšie náklady obstarania a náklady, ktoré do obstarávacej ceny nevstupujú, Postupy účtovania upravujú pri obsahovej náplni kalkulačných účtov obstarania dlhodobého majetku. Do obstarávacej ceny nevstupujú okrem iného napríklad kurzové rozdiely ako aj výdavky, ktoré nie sú daňovo uznanými výdavkami. Pri oceňovaní dlhodobého majetku platí zásada oceňovania v historických cenách.

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Jediný spôsob, ktorým možno v účtovníctve zvýšiť ocenenie dlhodobého majetku, je technické zhodnotenie. Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako 1 700 € pri jednotlivom dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Pri technickom zhodnotení v sume nižšej ako 1 700€ si účtovná jednotka zvolí spôsob účtovania na základe vlastného rozhodnutia. Podľa postupov sa tieto náklady môžu účtovať ako:

  • technické zhodnotenie,

  • služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok (na účte 518 – Ostatné služby),

  • náklady na hospodársku činnosť, ak ide o dlhodobý hmotný majetok,

Príklad 1:

Spoločnosť Lesy, a. s. má v majetku technologickú linku na spracovanie a porez guľatiny, ktorá je v nulovej zostatkovej hodnote. Dodávateľsky bolo vykonané technické zhodnotenie v celkovej sume 35 000 €.

a) obstarávacia cena linky v sume 25 000 € na MD účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

b) oprávky v sume 25 000 € na DAL účtu 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom hnuteľných vecí

c) vykonané technické zhodnotenie v sume 35 000 € (MD 042 / DAL 321)

d) zaradenie dokončeného technického zhodnotenia do užívania v sume 35 000 € (MD 022 / DAL 042 )

Poznámka:

Kým v účtovníctve technické zhodnotenie na vlastnom majetku účtovnej jednotky zvyšuje vstupnú cenu, podľa ZDP sa technické zhodnotenie majetku, ktorý je plne odpísaný, považuje za iný majetok a odpisuje sa ako pôvodný majetok, na ktorom bolo vykonané.

Príklad 2

A/Technické zhodnotenie osobného automobilu v 2. roku používania, ktoré presiahlo limitovanú sumu 1 700 €

Text   Suma v €   MD   DAL   
1. Fa za montáž autorádia pevne zabudovaného   600    042   321   
2. Klimatizácia obstaraná v hotovosti a jej montáž   1 180    042   211   
3. Zaradenie dokončeného technického zhodnotenia do používania   1 780    022   042   

B/Technické zhodnotenie osobného automobilu v 3. roku používania, ktoré nepresiahlo limitovanú sumu 1 700 € a účtovná jednotka sa rozhodla zúčtovať ho v nákladoch na opravy a udržiavanie

Text   Suma v €   MD   DAL   
1. Fa za montáž autorádia pevne zabudovaného   600   042   321   
2. V hotovosti uhradené strešné okno a jeho montáž   350   042   211   
3. Celkové technické zhodnotenie nepresiahlo sumu 1700 €, bude prevedené do nákladov   950   511   042   

4. Účtovanie o dlhodobom majetku

O dlhodobom majetku sa účtuje v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok ,v ktorej sa účtuje o:

a) dlhodobom majetku v účtovej skupine:

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný

03 – Dlhodobý nehmotný majetok - neodpisovaný

b) obstaraní dlhodobého majetku v účtovej skupine 04 – Obstaranie dlhodobého majetku

c) poskytnutých preddavkoch na dlhodobý majetok v účtovej skupine 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

d) oprávkach k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku v účtovej skupine:

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému