dnes je 6.10.2022

Input:

Lekcia č. 10 - Náklady

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekcia č. 10 - Náklady

Cieľ lekcie:

Účtovanie daní a poplatkov. Daň z príjmov. Úbytok predaných cenných papierov a podielov. Pohyb reálnej/menovitej hodnoty. Finančné náklady. Mimoriadne náklady. Náklady na hospodársku činnosť. Odpisy. Opravné položky. Osobné náklady. Predaný tovar. Prevodové účty nákladov. Prevod podielov na výsledku hospodárenia. Spotreba energie. Spotreba materiálu. Služby.

Obsah

1. Charakteristika nákladov

2. Druhové členenie nákladov

3. Účelové členenie nákladov

4. Členenie nákladov podľa miesta vzniku zodpovednosti

5. Kalkulačné členenie nákladov

6. Účtovanie nákladov

7. Zásady pri účtovaní nákladov

1. Charakteristika nákladov

Náklady podniku predstavujú vynaloženie ekonomických zdrojov pri uskutočňovaní podnikových výkonov v peňažnom vyjadrení. Určujúcim prvkom procesu vzniku a priebehu nákladov v podniku sú finálne výkony. Podnikové výkony sú nositeľmi nákladov. Predpokladom účinného riadenia nákladov je ich detailnejšie členenie, ktoré by malo byť vyvolané účelovou potrebou, vzťahom k riešeniu určitého problému. Na posudzovanie a riadenie hospodárnosti a efektívnosti je podstatné nasledujúce členenie nákladov:

a) druhové členenie nákladov,

b) účelové členenie nákladov,

c) členenie nákladov podľa miesta vzniku zodpovednosti,

d) kalkulačné členenie.

2. Druhové členenie nákladov

Druhové členenie nákladov – vyjadruje prvotnú (druhovú) formu nákladov pri ich vstupe do činnosti podniku z vonkajšieho prostredia. Za základné nákladové druhy sa pritom považujú:

- spotreba materiálu,

- spotreba prác a služieb (prepravné, nájomné, opravy a udržiavanie majetku a pod.),

- mzdové a ostatné osobné náklady, vrátane nákladov na sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov,

- odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

- finančné náklady.

3. Účelové členenie nákladov

Účelové členenie nákladov – súvisí s racionálnym rozhodovaním a kontrolou primeranosti vynaložených nákladov s cieľom zistiť, či podniku vzniká úspora alebo prekročenie nákladov.

4. Členenie nákladov podľa miesta vzniku zodpovednosti

Členenie nákladov podľa miesta ich vzniku a zodpovednosti – znamená ich priradenie ku konkrétnym