dnes je 6.10.2022

Input:

Lekcia č. 1 - Účtovné predpisy a pojmy

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekcia č. 1 - Účtovné predpisy a pojmy

Cieľ lekcie:

V súlade s právnymi predpismi oboznámiť s predmetom účtovníctva, so základnými zásadami vedenia účtovníctva a vysvetliť princíp podvojného účtovníctva.

Obsah

1. Povinnosť vedenia účtovníctva

2. Právne predpisy a predmet účtovníctva

3. Základné účtovné zásady

4. Účtovníctvo vyžaduje dôslednosť

4.1. Účtovná dokumentácia

4.2. Účtovné doklady

4.3. Účtovné zápisy

5. Princípy podvojného účtovníctva

5.1. Bilančná rovnica

5.2. Náklady, výnosy, výsledok hospodárenia

5.3. Účet

5.3.1 Účtovanie na súvahových účtoch

5.3.2 Účtovanie na výsledkových účtoch

5.4. Princíp podvojnosti a súvzťažnosti

6. Účtovanie v podvojnom účtovníctve

6.1. Účtovanie na začiatku účtovného obdobia - otvorenie účtovných kníh

6.2. Účtovanie počas účtovného obdobia

6.3. Uzavretie účtovných kníh

1. Povinnosť vedenia účtovníctva

Povinnosť vedenia účtovníctva podnikateľom ukladá Obchodný zákonník. Podľa Obchodného zákonníka sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zák. č. 562/2003 Z. z. zák. č. 561/2004 Z. z., zák. č. 518/2005 Z. z. a zák. č. 688/2006 Z. z. (ďalej len ZÚ).

ZÚ upravuje vedenie účtovníctva v sústave:

a) jednoduchého účtovníctva,

b) podvojného účtovníctva.

Význam účtovníctva spočíva v tom, že poskytuje informácie o hospodárení podniku ako pre vonkajšie subjekty spolupracujúce s podnikateľom, ako sú dodávatelia, odberatelia, banky, poisťovne, štátne orgány (vonkajší užívatelia informácii z účtovníctva) tak aj pre samotného podnikateľa, ktorý sa na základe takýchto informácií môže kvalifikovanejšie rozhodovať pri riadení svojich podnikateľských aktivít. Účtovníctvo sa člení na:

- bežné účtovníctvo, vedie sa počas účtovného obdobia ako finančné účtovníctvo za spoločnosť ako celok, môže byť vedené aj podrobnejšie v rámci vnútropodnikových útvarov,

- účtovnú závierku, ktorú tvoria účtovné výkazy s prílohami, účtovná závierka obsahuje výstupy informácii z účtovníctva v predpísanej forme a štruktúre za účtovné obdobie.

Účtovníctvo plní najmä funkcie:

a) registračnú, ktorá spočíva v presnej evidencii majetku a je zárukou a nástrojom ochrany majetku,

b) informačnú, ktorá spočíva v poskytovaní včasných a presných údajov potrebných na riadenie podnikov,

c) ekonomickú, ktorá predstavuje zisťovanie spoľahlivých informácií pre hospodárne nakladanie s majetkom.

2. Právne predpisy a predmet účtovníctva

Zákon o účtovníctve je základnou právnou normou, ktorý vymedzuje predmet účtovníctva, rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovníctva (priebežné účtovníctvo vedené počas účtovného obdobia) a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky.

Subjekt, ktorý je povinný viesť účtovníctvo, je pre účely ZÚ považovaný za účtovnú jednotku. Zákon o účtovníctve a postupy účtovania ukladajú pri vedení účtovníctva povinnosti účtovným jednotkám.

Predmet účtovníctva pozostáva z dvoch častí. Prvou sú účtovné prípady , ktoré sú upravené v ZÚ ako účtovanie skutočností o:

a) stave a pohybe majetku,

b) stave a pohybe záväzkov,

c) rozdielov majetku a záväzkov,

d) nákladoch a výnosoch,

e) príjmoch a výdavkoch,

f) výsledku hospodárenia.

Druhou časťou predmetu účtovníctva je vykazovanie vyššie uvedených skutočností v účtovnej závierke.

Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, ZÚ ďalej označuje ako účtovné prípady.

Podrobnosti o postupoch účtovania v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva podľa typov účtovných jednotiek sú vydávané formou samostatných opatrení MF SR, na základe splnomocnenia v ZÚ .

Podrobnosti o postupoch vedenia účtovníctva pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sú podrobne rozpracované v opatrení MF SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, (FS 1/2003) – ďalej len postupy účtovania. Oznámenie o vydaní opatrenia bolo zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 740/2002 Z. z. Opatrenie bolo mnohokrát novelizované, posledná novela je platná od 01.01.2016 č. 23054/2002-92 – opatrenie č. MF 19930/2015-75.

3. Základné účtovné zásady

Verný a pravdivý obraz

Najvyššou zásadou vedenia účtovníctva podľa ZÚ je zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva v účtovnej závierke. Aby účtovná závierka spĺňala požiadavky ZÚ, ukladá ZÚ účtovnej jednotke viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve ako aj podľa ostatných osobitných predpisov.

Účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady podľa ZÚ (v časovej a vecnej súvislosti) a za toto účtovné obdobie zostavila individuálnu účtovnú závierku, prípadne konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovila výročnú správu, prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila údaje ZÚ a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy.

Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné podľa ZÚ a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu .

Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje jednotlivo a v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné metódy a účtovné zásady a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov.

Účtovníctvo účtovnej jednotky sa vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy podľa ZÚ. Pod trvanlivosťou účtovných záznamov sa rozumie ich nezmazateľné zapísanie v účtovných knihách.

Účtovné záznamy

Účtovníctvo sa vedie ako sústava účtovných záznamov ZÚ. Účtovným záznamom sa rozumie údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. Účtovnými záznamami sú napríklad účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, účtovná závierka.

Vecná a časová súvislosť

Vecná a časová súvislosť (akruálny princíp) upravený v ZÚ. Účtovné jednotky účtujú a vykazujú účtovné prípady v účtovnom období, s ktorým tieto vecne a časovo súvisia.

Účtovné obdobie

Zákon upravuje účtovné obdobie ako kalendárny rok alebo hospodársky rok. Hospodársky rok je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Účtovná jednotka, ktorá chce mať účtovné obdobie hospodársky rok, musí túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane v lehote najmenej 15 dní pred zamýšľanou zmenou účtovného obdobia. Zmena účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo opačne môže nastať len k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

Použitie peňažnej jednotky

Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny - EUR. Majetok a záväzky vyjadrené pri vzniku v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu podľa ZÚ ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (súvahový deň). O majetku sa v záväzkoch vyjadrených ku dňu vzniku v cudzej mene účtuje v eurách aj v cudzej mene.

Dokladovosť

Dokladovosť je upravená v ZÚ. Všetky účtovné prípady musia byť dokladované účtovnými dokladmi. Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý osvedčuje vznik účtovného prípadu a dokladuje sa ním účtovný zápis vykonaný v účtovných knihách. Doklady majú predpísané obsahové náležitosti, môžu byť v listinnej alebo technickej podobe. Účtovný doklad preukazuje vznik skutočnosti, ktorá je predmetom účtovníctva a súčasne osvedčuje účtovný zápis v účtovných knihách.

Predpísané spôsoby oceňovania majetku a záväzkov

Predpísané spôsoby oceňovania majetku a záväzkov sú upravené v ZÚ.

Majetok a záväzky v účtovníctve vyjadrujeme vo finančnom ocenení. Spôsoby oceňovania sú záväzne stanovené v ZÚ ako oceňovacie veličiny:

a) obstarávacia cena, cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním,

b) vlastné náklady:

pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť,

pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom majetku okrem pohľadávok vytvorenom vlastnou činnosťou, priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,

c) menovitá hodnota, cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa oceňujú:

a) obstarávacou cenou

1. hmotný majetok, s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,

2. zásoby, s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,

3. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, cenné papiere a deriváty,

4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania,

5. nehmotný majetok, s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,

6. záväzky pri ich prevzatí,

b) vlastnými nákladmi

hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, príchovky a prírastky zvierat,

c) menovitou hodnotou

peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku,

majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,

nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku,

príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady,

majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,

nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený.

4. Účtovníctvo vyžaduje dôslednosť

4.1. Účtovná dokumentácia

Ochrana účtovnej dokumentácie

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, zničeniu alebo poškodeniu. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.

Opravy v účtovnej dokumentácii

Ak účtovná jednotka zistí, že niektorý účtovný záznam jej účtovníctva je neúplný, nepreukázateľný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, je povinná vykonať bez zbytočného odkladu jeho opravu. Oprava sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou, aj po oprave. Oprava chybného účtovného zápisu musí byť vykonaná vždy len na základe vyhotoveného opravného účtovného dokladu

Označovanie účtovnej dokumentácie

Účtovné jednotky označia účtovné doklady, účtovné knihy a ostatné účtovné písomnosti svojim názvom a usporiadajú ich tak, aby bolo zrejmé, že sú kompletné a ktorého účtovného obdobia sa týkajú.

Spôsob označovania účtovnej dokumentácie si zvolí účtovná jednotka. Napríklad doklady môžu byť označované číselným radom alebo rozdelené na druhy dokladov a číslované, alebo inak logicky usporiadané v rámci druhu dokladu.

Úschova účtovnej dokumentácie

Účtovné písomnosti sa uschovávajú po dobu stanovenú uschovacími lehotami ZÚ, počítanými vždy od roku, nasledujúcom po roku, ktorého sa dotýkajú:

10 rokov

- účtovná závierka a výročná správa,

- účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh,

- zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve,

- účtovné doklady,

- odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy,

- účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva,

rok po skončení lehoty na preskúmanie príslušného konania

- účtovné záznamy, ktoré sa týkajú daňového konania, správneho konania,

- trestného konania, občianskeho súdneho konania alebo iného konania,

v lehote ustanovenej osobitným predpisom

- mzdové listy,

- daňové doklady,

- inú dokumentáciu vyplývajúcu z osobitných predpisov,

- účtovné doklady a iné účtovné záznamy, ktoré sa týkajú záručných lehôt a reklamačných konaní, uchováva účtovná jednotka počas doby, po ktorú záručné lehoty alebo reklamačné konania trvajú,

rok po vysporiadaní:

- účtovné záznamy, ktoré sa týkajú nezinkasovaných pohľadávok alebo nezaplatených záväzkov,

- majetok dlhodobý s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok je dlhodobým majetkom. Vo výkaze o majetku nazývaný aj STÁLE (FIXNÉ) AKTÍVA,

- majetok krátkodobý s dobou použiteľnosti (pri pohľadávkach dobou splatnosti kratšou ako jeden rok. Vo výkaze o majetku nazývaný aj OBEŽNÉ AKTÍVA.

4.2. Účtovné doklady

Zásada dokladovosti účtovných prípadov a účtovných zápisov je popri inventarizácii druhým zo základných prvkov preukázateľnosti vedeného účtovníctva.

Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva sú účtovnými prípadmi. Na účtovnom doklade sa zaznamenáva vecná podstata účtovného prípadu a ďalšie údaje potrebné na jeho správne zaúčtovanie. Vzhľadom na zásadu prednosti obsahu pred formou, sú definované obsahové náležitosti účtovných dokladov v ZÚ takto:

a) označenie účtovného dokladu,

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Obsah účtovného prípadu na účtovnom doklade by mal jednoznačne identifikovať skutočnosť, ktorá je účtovým prípadom. Popis obsahu účtovného prípadu závisí od toho, či sú doklady vyhotovované na predtlačených formulároch alebo na čistých papieroch. Ak sú používané predtlačené formuláre (rastrá), ktoré sú zvyčajne svojim názvom predurčené na dokladovanie určitých skutočností (napríklad príjmový a výdavkový pokladničný doklad, príjemka a výdajka zásob, faktúra, cestovný príkaz a pod.) je možné primerané skrátiť opis obsahu účtovného prípadu. Pri vyhotovovaní dokladov na čistých hárkoch papiera, je správne doklad opatriť názvom, ktorý vystihuje obsah účtovného prípadu.

Ak vyhotovujeme doklad ako zborníkový – súhrnný (nákup PHL za kalendárny mesiac) je treba pripojiť k dokladu aj pôvodné listiny, napr. nákupné bloky, výdajky materiálu, zúčtovania pracovných ciest a pod.

Pre správne identifikovanie účtovného prípadu je niekedy potrebné na dokladoch uvádzať odvolávku na listinu, ktorá bližšie a podrobnejšie dokumentuje skutočnosť, prípadne takého listiny k dokladom priamo pripojiť. Napr. k vystavenému dobropisu k faktúre pripojiť reklamačný protokol a kópiu pôvodnej faktúry, k faktúre dodací list, k zúčtovaniu škody protokol o škode, k faktúre za dodané služby preberací protokol a pod.

Peňažná suma alebo údaj o množstve a cene na doklade vyplýva zo zásady merania ekonomických javov peňažnými jednotkami a v odôvodnených prípadoch aj fyzickými mernými jednotkami. Ak peňažná suma nie je uvedená priamo, musí sa dať odvodiť z jednotkovej ceny a počtu jednotiek. Peňažná suma „celkom” musí identifikovať obsah účtovného prípadu tak, aby sa dal